Sok szeretettel köszöntjük gyülekezetünk közösségében a kedves szülőket, keresztszülőket és természetesen az érdeklődőket is.

Néhány tudnivaló a keresztségről:

 • Egyházunk hitvallásai (Heidelbergi Káté, 2. Helvét Hitvallás) értelmében a keresztség szentség (régies kifejezéssel sákrámentum).
 • Jézus Krisztus parancsára keresztelünk, aki testamentumként hagyta tanítványaira (a mindenkori egyházra).
 • A keresztség alapja az Örökkévaló Isten szeretete, amit a Szentírásban így olvasunk: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött fiát adta, ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)
 • Hitünk szerint az élet Isten ajándéka. A keresztség kifejezése annak, hogy Istenhez tartozunk. neki adunk hálát az új életért. Egyszerre fogadjuk Isten ajándékát, és fogadunk Neki hálából hűséget.
 • A keresztség az élő Istennel való személyes kapcsolat jegye és pecsétje. A Szentírásban így olvassuk: „Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül.” (Mk 16,16) Nyilván, hogy a kisgyerek nem vallhatja meg hitét, helyette szülei tesznek vallást és fogadalmat a gyülekezet közösségében. Így a kisgyerek a keresztség és szülei (keresztszülei) hite által felvételt nyer az anyaszentegyházba.
 • Jézus Krisztus bocsánatának és kegyelmének ígérete gyermekeinké is. Éppen ezért mi felnőttként vegyük komolyan Istenbe vetett hitünket, és annak szellemében neveljük gyermekeinket. „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (ApCsel 2, 39)

Tudnivalók:

 • Keresztelést bejelenteni személyesen lehet a lelkészi hivatalban
  Azoknak a gyermekeit keresztelhetjük meg, akik gyülekezetünk tagjai.
 • Ha olyan szülő szeretné gyülekezetünkben gyermekét megkereszteltetni, aki máshol lakik, a kereszteléshez szükséges az állandó tartózkodási helye szerint illetékes lelkész írásbeli hozzájárulása.
  A keresztelést minden esetben keresztelési beszélgetés előzi meg, ahol felidézzük a keresztségről szóló tanítást és átbeszéljük a kereszteléssel kapcsolatos időszerű kérdéseket.
  Keresztelés (amennyiben nincs akadálya) a vasárnap délelőtti istentiszteleten történik, a gyülekezet közösségében.
 • A felnőttek keresztsége a konfirmációi fogadalomtétellel együtt történik. Itt nem mások tesznek hitvallást a megkeresztelendő helyett, hanem ő maga.
 • A keresztség szentségének érvényét a történelmi egyházak kölcsönösen elismerik. Ha tehát valakit katolikus, vagy evangélikus templomban kereszteltek, az éppúgy lehet református gyermek keresztszülője. Gyakran megkérdezik tájékozatlanságból, hogyan lehet „átkeresztelkedni”, ilyen azonban nem létezik, és ennek a kifejezésnek nincs is értelme.
A gyülekezethez való tartozást elsősorban nem az egyházfenntartói járulék fizetése, hanem az egyház életében való részvétel mutatja. A közösségi életben nemcsak kapunk, hanem a nekünk adott ajándékokkal egymásnak szolgálhatunk is. Istennek mindenki értékes! A gyülekezet közösségébe mindenkit szeretettel várunk!